Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Các tài liệu liên quan đến Đại hội Cổ đông thường niên 2011

21/04/2011 09:21:38 AM
I. Nội dung chương trình: download tại đây
II. Các báo cáo:
1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị: download tại đây
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: download tại đây
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát: download tại đây
III. Các tờ trình:
1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và báo cáo kiểm toán năm 2010: download tại đây
2. Phương án phân phối lợi nhuận 2010 và phương án chia cổ tức: download tại đây
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và tỷ lệ trích lập các quỹ: download tại đây
4. Thông qua kế hoạch thù lao, lương và các lợi ích khác của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2011: download tại đây
5. Thông qua bổ sung nhân sự cho HĐQT; phương án nhân sự nhiệm kỳ 2011-2016: download tại đây
6. Thông qua việc thực hiện tái cấu trúc các Đơn vị thành viên : download tại đây
7. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011: download tại đây
IV. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: download tại đây
Chia sẻ:    

Tin tức khác