Giới thiệu

Giới thiệu chung

“Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí PETROSETCO là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực: Dịch vụ phân phối, Dịch vụ Cung ứng và Hậu cần, Dịch vụ đời sống và Dịch vụ Bất động sản”

 

PETROSETCO QUA NHỮNG CON SỐ

10.906 Tỷ đồng doanh thu năm 2015
274 Tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2015
745 Tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước năm 2015
2.513 Cán bộ công nhân viên trong Đại gia đình PETROSETCO
90% Thị phần cung cấp dịch vụ Catering trong ngành Dầu khí
15 Tổng số đơn vị thành viên và đơn vị liên kết