Giới thiệu

Giới thiệu chung

           
 
“Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí PETROSETCO là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực: Dịch vụ phân phối, Dịch vụ Cung ứng và Hậu cần, Dịch vụ đời sống và Dịch vụ Bất động sản” Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí PETROSETCO là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
  
 

PETROSETCO QUA NHỮNG CON SỐ

Tỷ đồng doanh thu năm 2022: 18.000
Tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 2022: 300
Tổng số Người lao động: 2930
Thị phần cung cấp dịch vụ Catering trong ngành Dầu khí: 99%