Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Thư mời, Giấy ủy quyền tham dự và Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

01/04/2014 10:04:19 AM
 Kính gửi Quý cổ đông Thư mời, Giấy ủy quyền tham dự và Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí:
Thư mời và giấy Ủy quyền tham dự:
- Thư mời:( chọn để tải về)
- Giấy ủy quyền tham dự:( chọn để tải về)
Các tờ trình liên quan:
- Tờ trình 10 về thông qua kết quả  SXKD, Báo cáo kiểm toán 2013 và kế hoạch SXKD 2014:( chọn để tải  về )
- Tờ trình 11 về  phương án phân chia lợi nhuận 2013:( chọn để tải về)
- Tờ trình 12 về thông qua việc lựa chọn  công ty kiểm toán tài chính cho năm  2014:(chọn để tải về)
- Tờ trình 13 về thù lao cho HĐQT, BKS, TGĐ: (chọn để tải về)
- Tờ trình 14 về kế hoạch trích lập các quỹ  năm 2014: (chọn để tải về)
- Tờ trình 15 về Thông qua Quy chế vể tổ chức hoạt động của BKS năm 2014: (chọn để tải về); Quy chế vể tổ chức hoạt động của BKS (chọn để tải về)
- Tờ trình 20 về Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị: (chọn để tải về); Lý lịch trích ngang của ông Vũ Tiến Dương (chọn để tải về)
- Tờ trình 21 về Thông qua thỏa thuận khung giữa PVN và Petrosetco: (chọn để tải về); Dự thảo Thỏa thuận khung: (chọn để tải về)
Các báo cáo liên quan:
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị Petrosetco:(chọn để tải về)
- Báo cáo của Ban Kiểm soát: (Chọn để tải về)
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: (Chọn để tải về)
- Báo cáo thường niên Petrosetco 2013: (Chọn để tải về)
Chia sẻ:    

Tin tức khác