Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Thư mời, Giấy ủy quyền tham dự và Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

21/03/2013 10:26:12 AM
Kính gửi Quý cổ đông Thư mời, Giấy ủy quyền tham dự và Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí:
1 - Thư mời và giấy Ủy quyền tham dự:
- Giấy ủy quyền tham dự: chọn để tải về
2 - Thông báo về việc "Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát" và các tài liệu liên quan:
- Thông báo đề cử, ứng cử TV HĐQT và BKS: chọn để tải về
- Biên bản họp nhóm đề cử TV HĐQT: chọn để tải về
- Giấy đề cử HĐQT: chọn để tải về
- Biên bản họp nhóm đề cử TV BKS: chọn để tải về
- Giấy đề cử BKS: chọn để tải về
- Mẩu sơ yếu lý lịch: chọn để tải về
Chia sẻ:    

Tin tức khác