Tin tức - Sự kiện

Báo chí viết về PETROSETCO

PET: 6 tháng lãi 117 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm (Theo Vietstock)

14/02/2015 04:46:35 PM
Quý 2/2014, Tổng CTCP DV Tổng hợp Dầu khí (HOSE: PET) đạt lãi ròng 68 tỷ đồng, gia tăng đến 47% cùng kỳ, đưa 6 tháng đạt 117 tỷ đồng, thực hiện 65% kế hoạch.
Doanh thu đạt 3,121 tỷ đồng, tăng 15% cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm 2,879 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 242 tỷ đồng, gia tăng 25%.
Doanh thu tài chính trong kỳ giảm mạnh 42%, còn gần 17 tỷ đồng do ảnh hưởng lợi nhuận từ công ty mẹ chưa nhận được cổ tức và lợi nhuận của công ty con, ngoài ra lãi suất tiền gửi trong năm cũng thấp hơn cùng kỳ. Việc đẩy mạnh quan hệ khiến chi phí bán hàng gia tăng tới 57%, lên 88.5 tỷ đồng. Trừ các chi phí liên quan, lãi ròng sau cùng PET đạt gần 68 tỷ đồng, tăng 45% cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng PET đạt lãi 92.5 tỷ đồng, hơn 26% cùng kỳ và thực hiện được 65% kế hoạch năm.
Tính đến cuối quý 2/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty giảm một nửa, còn 1050 tỷ đồng, chủ yếu là khoản mục tương đương tiền. Bên cạnh đó, so với đầu năm thì PET đầu tư thêm vào hai công ty con là Dịch vụ Logistic Dầu khí Việt Nam và Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí với giá trị lần lượt 6 tỷ đồng và 5.1 tỷ đồng.
Ngoài ra, nợ phải trả ngắn hạn là 3,801 tỷ đồng, mặc dù giảm được hơn 20% nhưng vẫn chiếm khoảng 70% tổng nguồn vốn. Vay ngắn hạn giảm được 24%, còn 2,375 tỷ đồng.
Chia sẻ:    

Tin tức khác