Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

PETROSETCO Được Cấp Giấy Chứng Nhận Chào Bán Cổ Phiếu

07/08/2010 03:21:43 PM
Ngày 04/08/2010 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định số 627/UBCK-GCN chấp thuận cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí được chào bán 14.370.000 cổ phiếu, trong đó:
-2.760.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên thuộc Tổng Công ty
-11.610.000 cổ phiếu chào bán rộng rãi ra công chúng.
Thời gian chào bán cụ thể Tổng Công ty sẽ thông báo rộng rãi tới toàn thể cổ đông và nhà đầu tư.
Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng xem tại đây