Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Các tài liệu liên quan đến Đại hội Cổ đông thường niên 2012

28/03/2012 03:16:48 PM
I. Các tờ trình:
1. Tờ trình thông qua kết quả SXKD và báo cáo kiểm toán 2011: download tại đây
2. Phương án phân chia lợi nhuận 2011: download tại đây
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 : download tại đây
4. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát: download tại đây
5. Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016: download tại đây
6. Phương án tái cấu trúc các Đơn vị thành viên năm 2012: download tại đây
7. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012: download tại đây 
8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều 21 Điều lệ Tổng công ty PETROSETCO: download tại đây 
9. Tờ trình về tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2012: download tại đây
II. Các báo cáo:
1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị: download tại đây
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: download tại đây
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát: download tại đây
III. Mẫu giấy ủy quyền:
Mẫu giấy ủy quyền: download tại đây
IV. Báo cáo thường niên:
Báo cáo thường niên 2011: download tại đây
V. Quy chế tổ chức:
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: download tại đây