Tin tức - Sự kiện

Tin PETROSETCO

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

26/04/2024 03:00:00 PM
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) - Mã chứng khoán: PET - thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:  
Căn cứ theo quy định của luật hiện hành và điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) ngày 26/4/2024 không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông tham dự đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp (chi tiết như đăng tải tại: https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html )
 
PETROSETCO sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 theo đúng quy định, thông tin chi tiết sẽ được thông báo tới các cổ đông và các bên liên quan. 
 
Trân trọng.