Tin tức - Sự kiện

Tin trong ngành

Người Dầu khí với chủ quyền biển đảo (PetroTimes - 02/4/2013)

02/04/2013 12:00:00 AM
(Petrotimes) - Nhằm quán triệt chủ trương của Đảng trong việc triển khai đồng bộ, toàn diện và mạnh mẽ ba mặt công tác thông tin chiến lược là thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền, ngày 21/3/2013, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có Công văn số 951-CV/ĐU chỉ đạo toàn ngành về tuyên truyền biển, đảo năm 2013.
Tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 18/3 vừa qua, đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư, đã có ý kiến chỉ đạo quan trọng, công tác thông tin đối ngoại cần phải được triển khai một cách đồng bộ, thiết thực và hiệu quả hơn nữa với sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương và sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đề ra; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; gắn chủ quyền quốc gia với giữ vững môi trường hòa bình để phát triển; vận dụng sáng tạo bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của toàn thể nhân dân ta cũng như của cộng đồng quốc tế; tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), Bộ Quy tắc ứng xử mang tính pháp lý của các bên ở Biển Đông (COC) và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước liên quan.
Tàu chở dầu ngoài khơi cảng Dung Quất
Trong năm 2013, các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách bài bản, đồng bộ hơn, nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, giải tỏa kịp thời những vướng mắc trong dư luận đối với các vấn đề liên quan đến công tác biên giới; tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và dư luận quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đặt ra mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động (CNVC-NLĐ) Dầu khí về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, CNVC-NLĐ Dầu khí phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua về đích sớm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng ủy Tập đoàn đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 như sau:
Một là, tiếp tục tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, tuyên truyền có hệ thống trong cán bộ, đảng viên, CNVC-NLĐ Dầu khí về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật về biển, đảo của nhà Nước trong đó có Luật Biển Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua; những nội dung cơ bản của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông và Bộ Quy tắc ứng xử mang tính pháp lý của các bên ở Biển Đông khi được thông qua.
Hai là, tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống vùng biển, ven biển gắn kết với đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền các vùng biển, đảo; tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của các đơn vị, đoàn thể thuộc Tập đoàn; nêu cao vai trò và trách nhiệm trong việc tham gia phát triển kinh tế biển, đầu tư xây dựng, hỗ trợ biển, đảo, nhất là các nơi có liên quan đến hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc.
Ba là, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và phối hợp thực hiện trong việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, về thông tin và dự báo thời tiết, về phòng chống thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng cũng như bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; phát triển khoa học - công nghệ biển. Tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, CNVC-NLĐ Dầu khí đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; các kế hoạch, dự án của Tập đoàn và các đơn vị, đoàn thể trực thuộc liên quan đến biển, đảo; nhận thức sâu sắc mục tiêu: Kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, đồng thời giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để Tập đoàn phát triển bền vững đóng góp vào sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.
Bốn là, thông qua các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình biên giới, hải đảo, nghĩa tình đồng đội… để nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, đảng viên, CNVC-NLĐ Dầu khí đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Năm là, kiên quyết đấu tranh với các hành động của nước ngoài xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn; phát huy tính chủ động, nhạy bén, chính xác trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính thống, có hiệu quả giữa các lực lượng tuyên truyền của cả hệ thống chính trị đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và các tình huống đột xuất. Thường xuyên cung cấp thông tin về biển, đảo Việt Nam bằng nhiều hình thức, nhất là khai thác hiệu quả các phương tiện truyền thông trong Tập đoàn (các báo, tạp chí, bản tin, trang tin điện tử… cả bằng tiếng nước ngoài).
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhận định, công tác tuyên truyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của toàn hệ thống chính trị của Tập đoàn, việc đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại, làm cho bạn bè và dư luận quốc tế hiểu rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam; những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề Biển Đông; cũng như các quan điểm, dự án phát triển hoạt động Dầu khí của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, qua đó tạo sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè và dư luận quốc tế đối với Việt Nam nói chung và Tập đoàn nói riêng.
Nguyễn Tiến Dũng
Chia sẻ:    

Tin tức khác