Dịch vụ Lao động

PETROSETCO cung cấp nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ dự án bao gồm: Tuyển dụng; Quản lí hợp đồng; Các giải pháp về tiền lương, quản trị, thuế và các dịch vụ hỗ trợ lao động khác trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh. 

Đơn vị thành viên thực hiện dịch vụ:
Dịch vụ Lao động