Giới thiệu
Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

Thành viên ban kiểm soát
Quá trình công tác:
- 08/2010 - 07/04/2016: Chuyên viên Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
- 08/04/2016 - 09/06/2016: Chuyên viên Ban TCHC Tổng công ty kiêm Thành viên BKS
- 10/06/2016 - nay: Phó phòng Pháp chế Tổng công ty kiêm Thành viên BKS