Giới thiệu
Ban kiểm soát
Ông Lê Anh Quốc

Ông Lê Anh Quốc

Thành viên ban kiểm soát
Quá trình công tác:
- Từ 01/1996 – 02/2000: Kế toán Tổng hợp tại Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí (OSC VN)
- Từ 03/2000 - 12/2001: Kế toán Tổng hợp tại Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí (PETROSETCO)
- Từ 01/2002 – 10/2006: Kế toán tại Xí nghiệp Dịch vụ Thương mại Dầu khí thuộc PETROSETCO
- Từ 11/2006 – 12/2007: Trưởng phòng Kế toán Xí nghiệp Dịch vụ Thương mại Dầu khí thuộc PETROSETCO
- Từ 01/2008 – 12/2009: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Dầu khí thuộc PETROSETCO
- Từ 01/2010 – 10/2010: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Dầu khí thuộc PETROSETCO
- Từ 11/2010 – 07/04/2016: Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO)
- Từ 08/04/2016 – Nay: Phó ban Kế hoạch đầu tư Tổng công ty kiêm thành viên Ban Kiểm Soát
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Công nghiệp