Giới thiệu
Hội đồng quản trị
Ông Phạm Quang Huy

Ông Phạm Quang Huy

Ủy Viên HĐQT
Ông Phạm Quang Huy tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Ngành Tài chính tại trường Kent State University - Hoa kỳ và có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực  chứng khoán. Tháng 7 năm 2000 ông đảm nhiệm chức Trưởng phòng tư vấn Công ty Chứng khoán Bảo Việt, đến tháng 10 năm 2003 ông được bổ nhiệm chức Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Tháng 6 năm 2009 ông bắt đầu làm việc trong ngành Dầu khí với chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI). Từ tháng 11 năm 2009 ông  đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Dầu Khí. Tháng 10/2012 ông được bổ nhiệm và đến tháng 04/2013 ông tiếp tục được Đại hội đồng Cổ đông bầu làm thành viên HĐQT Tổng công ty Cồ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO).